Tính chất đặc thù của lập trình hướng đối tượng

4 tính chất đặc thù của lập trình hướng đối tượng

Với lập trình hướng đối tượng (OOP), có 2 câu hỏi thực dụng:

Trả lời câu hỏi 1

OOP có 4 tính chất đặc thù chính, các ngôn ngữ OOP nói chung đều có cách để diễn tả:

Để dễ nhớ, có thể chia 4 đặc thù làm 2 nhóm:

Trả lời câu hỏi 2

Nên làm bài tập nhỏ về các con vật sau, gọi tắt là bài 4OOP:

Đây là bài tập lập trình hướng đối tượng gối đầu giường, khi được yêu cầu viết phải viết được ngay không delay.

Từ Kipalog, Codebetter