Reflash phần mềm cho router Buffalo

Cài lại firmware cho router Buffalo

Phương pháp cài lại firmware cho router thông qua tftp sử dụng khi cần unbrick, cài lại firmware stock, hoặc khi router bị lỗi không thể cài firmware thông qua giao diện web.

Bài viết này hướng dẫn cài lại firmware gốc (stock) từ Buffalo cho router WHR-HP-G300N sau khi đã được cài firmware DD-WRT trên hệ điều hành Windows.

Chuẩn bị

  IP:     192.168.11.2
  SubnetMask: 255.255.255.0
  Gateway: 192.168.11.1

Set Static IP Do bootloader của router Buffalo hoạt động ở địa chỉ 192.168.11.1, do vậy cần cấu hình máy tính có địa chỉ mạng như trên.

Tiến hành

Mở cửa sổ dòng lênh Commandline với quyền Administrator.

  netsh interface ip delete arpcache
  netsh interface ipv4 add neighbors 3 192.168.11.1 AA-BB-CC-DD-EE-FF

Số 3 trong câu lệnh này lấy ở đâu? * Tùy theo phần cứng mà con số này khác nhau, ở đây giá trị này đối với cổng ethernet của tôi là 3. Câu lệnh dưới đây sẽ show ra những entry đang có trong bảng ARP hiện tại. Bạn cũng xem luôn giá trị phía trên là bao nhiêu. Check arp entry * Địa chỉ MAC thay thế dấu “:” thành “-”.

  tftp -i 192.168.11.1 put whrhpg300n-pro-v24sp2-19154.enc

Trong đó whrhpg300n-pro-v24sp2-19154.enc là file firmware của tôi.

Toàn bộ quá trình như hình dưới:

Step by step full

Nếu chạy quá sớm hoặc quá muộn thì có thể có bị lỗi như hình dưới.

Error