Linux compress/decompress

Nén và giải nén trong Linux

Một số câu lệnh nén - giải nén hay dùng trong Linux. Các câu lệnh thường dùng như tar, gzip, zip, unzip, gunzip… Cách ứng dụng để đóng gói, sao lưu dữ liệu.

TAR

tar -[option] file_archive files/directories

TAR chỉ dùng để đóng gói các tập tin thành 1 khối, vì vậy chúng ta cần thêm các tùy chọn nén để có thể giảm tối đa kích thước tập tin. Các tập tin tarball thường được nén ở dạng GZ hoặc BZ2 hoặc LZMA.

Tùy chọn:

Sử dụng kết hợp các tùy chọn để áp dụng hợp lý.

Tạo file lưu trữ từ các tập tin, thư mục

tar -cvf file_archive.tar file1 file2 folder1 folder2

Hoặc nén với Gzip

tar -czvf file_archive.tgz file1 file2 folder1

Hoặc

tar -czvf file_archive.tar.gz file1 file2 folder1

Nếu có quá nhiều file cần lưu trữ thì bạn có thể đưa vào folder hoặc dùng tùy chọn “r”.

tar -rvf file_archive.tar add_file1 add_file2

Sau câu lệnh trên thì file mới sẽ được thêm vào trong file lưu trữ.

Bỏ qua các tập tin khỏi việc lưu trữ bằng cách sử dụng tùy chọn --exclude:

tar -cf file_archive.tar * --exclude "*.bak"

Liệt kê file đã có trong file lưu trữ

Sử dụng tùy chọn “v” hoặc “vv” để cho ra các thông tin chi tiết hơn trên màn hình bao gồm permission, owner, date/time…

tar -tvf file_archive.tar

Cập nhật file đã có trong file lưu trữ

tar -uf file_archive.tar file1

Câu lệnh trên sẽ so sánh thời gian sửa đổi của file1 bên ngoài và file1 bên trong file lưu trữ. File bên trong file lưu trữ sẽ được cập nhật nếu tập tin bên ngoài mới hơn tập tin bên trong.

Để so sánh các tập tin bên trong với các tập tin bên ngoài ta làm như sau:

tar -df file_archive.tar

Xóa file đã có trong file lưu trữ

tar -f file_archive.tar --delete file1 file2

Hoặc

tar --delete --file file_archive.tar [LISTFILE]

Bung file lưu trữ

tar -xvf file_archive.tar

Hoặc với file .tar.gz - .tgz :

tar -xzvf file_archive.tar.gz

Hoặc

$ tar -xzvf file_archive.tgz

Bung đến 1 thư mục định sẵn với tùy chọn -C:

tar -xvf file_archive.tar -C /path/to/extraction_directory

Chỉ bung nén một vài tập tin bên trong:

tar -xvf file_archive.tar file1 file2

Câu lệnh trên sẽ chỉ bung nén tập tin file1, file2 và bỏ qua các tập tin khác.

Nối 2 file nén

tar -Af file_archive1.tar file_archive2.tar

Câu lệnh trên sẽ ghép nội dung file_archive2.tar vào file_archive1.tar.

Nén các các tập tin lưu trữ

Sử dụng các tùy chọn để thực hiện nén các tarball như -z, -j, -lzma.

TAR có thể xem phần mở rộng của tập tin nén hoặc tập tin đưa vào để quyết định các định dạng nén một cách tự động thông qua tùy chọn -a hoặc --auto-compress.

tar -acvf file_archive.tar.lzma file1 file2 file3

Hiển thị dung lượng đã lưu trữ

In ra tổng số dung lượng dữ liệu đã đưa vào file lưu trữ thông qua tùy chọn –totals khi đóng gói file:

$ tar -cf file_archive.tar * --exclude "*.bak" --totals
Total bytes written: 2048000 (20MB, 22MiB/s)

GZIP - GUNZIP

GZIP được dùng khá phổ biến trong nền tảng Unix/Linux. GZIP chỉ có thể làm việc trên 1 tập tin hoặc 1 dòng dữ liệu. Do đó nó không thể lưu trữ được nhiều tập tin. Vì vậy nếu muốn sử dụng cho nhiều tập tin thì chúng ta phải sử dụng TAR đóng gói chúng lại trước.

Nén - giải nén tập tin

Nén:

gzip file_compress

Giải nén:

$ gzip -d file_compress.ext.gz

hoặc

$ gunzip file_compress.ext.gz

Nén với dòng dữ liệu:

cat file_to_compress | gzip –c > file_compressed.gz

Liệt kê thuộc tính file nén

gzip -l file_compress.ext.gz

Thiết lập mức độ nén

$ gzip --fast file_compress

hoặc

$ gzip --best filename

Tỉ lệ nén

Chúng ta có thể sử dụng tỉ lệ nén trong khoảng cho phép trên.

gzip -5 file_compress.ext

ZIP - UNZIP

zip -[option] file_compress.zip [files/directories]

ZIP được dùng như 1 định dạng phổ biến nhất trên Internet. Nó thực hiện cả việc lưu trữ và nén dữ liệu.

Tùy chọn:

Nén dữ liệu

Nén 1 file

zip file_compress.zip file1

Nén nhiều file, hoặc folder

zip -r file_compress.zip file1 file2 folder1 folder2

Thêm tùy chon “-9” để nén với mức cao nhất

$ zip -9 file_compress.zip file1

Hoặc

$ zip -9 -r file_compress.zip file1 file2 folder1 folder2

Giải nén tập tin zip

unzip file_compress.zip

Giải nén đến folder được chỉ định:

unzip file_compress.zip -d /path/to/decompress_directory

Cập nhật tập tin đã có trong tập tin zip

zip file_compress.zip -u newfile

Xóa file đã có trong tập tin zip

zip -d file_compress.zip "file1"

Xóa tập tin có tên file1 trong tập tin zip.

Liệt kê danh sách các file đã có trong tập tin zip

zip -l file_compress.zip