Bài thực hành Tin Đại Cương số 3 - BKHN. Bài này mình viết từ năm 2011 khi mình học đại cương trên Blog của lớp, giờ chuyển về Blog của mình để lưu trữ lại cho mấy em học sau ngâm cứu thêm nếu chưa hiểu. Và cũng có thể giải đáp tốt hơn nếu các bạn có thắc mắc.

Bài tập thực hành tin đại cương BKHN

Bài viết liên quan:

Trong chuỗi bài tập này dù là dùng ngôn ngữ C, tuy nhiên do lười nên có chỗ mình viết bằng C++. Mình chỉ thay đổi duy nhất cú pháp scan - printf của C thành cin - cout trong C++ để làm nhanh phần nhập xuất, còn lại phần giải thuật không khác gì. :)

Bài 2. Thực hành nhập xuất trong C++

/*————————————
Author: TrungThanh
Website: http://thanhnt.com
—–*****—–
Practice 3.2:
Thực hành nhập xuất trong C++
*———————————–*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  clrscr();
  printf("\n XIN CHAO TAT CA CAC BAN");
  printf("\n TEN TOI LA: NGUYEN VAN X");
  printf("\n SINH VIEN K56 DHBKHN");
  printf("\n Day la bai thuc hanh so 1″);
  getch();
}

Bài 3. Bài tập tính tổng 2 số trong C++

/*————————————
Author: TrungThanh
Website: http://thanhnt.com
—–*****—–
Practice 3.3:
Bài tập tính tổng 2 số trong C++
*———————————–*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  float a, b, tong;
  clrscr();
  printf("\n a = ");
  scanf("%f", &a);
  printf("\n b = ");
  scanf("%f", &b);
  tong = a + b;
  printf("\n tong hai so = %6.2f", tong);
  getch();
}

Bài 4. Bài tập tìm số lớn nhất trong 2 số

/*————————————
Author: TrungThanh
Website: http://thanhnt.com
—–*****—–
Practice 3.4:
Bài tập tìm số lớn nhất trong 2 số
*———————————–*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  float a, b, max;
  clrscr();
  printf("\n a = ");
  scanf("%f", &a);
  printf("\n ");
  scanf("",&b);
  max = a;
  if(max<b) max = b;
  printf("\n So lon nhat trong hai so la %6.2f", max);
  getch();
}

Bài 5. Bài tập tìm số nhỏ nhất trong 2 số

/*————————————
Author: TrungThanh
Website: http://thanhnt.com
—–*****—–
Practice 3.5:
Bài tập tìm số nhỏ nhất trong 2 số
*———————————–*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  float x, y, min;
  clrscr();
  printf("\n x = ");
  scanf("%f", &x);
  printf("\n y = ");
  scanf("%f", &y);
  if(x<y) min = x;
  else min = y;
  printf("\n So nho nhat trong hai so la %6.2f", min);
  getch();
}

Bài 6. Bài tập tính giá trị biểu thức

/*————————————
Author: TrungThanh
Website: http://thanhnt.com
—–*****—–
Practice 3.6:
Bài tập tính giá trị biểu thức
*———————————–*/
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void main()
{
  clrscr();
  float x, y, z, ketqua;
  cout<<"\n Nhap x: "; cin>>x;
  cout<<"\n Nhap y: "; cin>>y;
  cout<<"\n Nhap z: "; cin>>z;
  ketqua = ((x+y+z)/(pow(x,2)+pow(y,2)+pow(z,2)) – abs(x-z*(cos(y))));
  cout<<"\n Ket qua la F = " << ketqua;
  getch();
}

Bài 7. Bài tập tính chu vi, diện tích tam giác

/*————————————
Author: TrungThanh
Website: http://thanhnt.com
—–*****—–
Practice 3.7:
Bài tập tính chu vi, diện tích tam giác
*———————————–*/
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void main()
{
  clrscr();
  float x, y, z, chuvi, dientich, p;
  cout<<"\n Nhap x: "; cin>>x;
  cout<<"\n Nhap y: "; cin>>y;
  cout<<"\n Nhap z: "; cin>>z;
  //kiem tra
  if(((x+y)>z) && ((x+z)>y) && ((y+z)>x)){
    chuvi = x+y+z;
    p = chuvi/2;
    dientich = sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z)); //Heron
    cout<<"\n Chu vi cua tam giac co chieu dai 3 canh "<<x<<" ,"<<y<<" ,"<<z<<" la M = "<<chuvi<<";
    cout<<"\n Dien tich cua tam giac co chieu dai 3 canh "<<x<<" ,"<<y<<" ,"<<z<<" la S = "<<dientich<<";
  }
  else cout<<"\n Ba gia tri ban vua nhap khong phai la kich thuoc cua 1 tam giac";
  getch();
}

Bài 8. Bài tập tính tổng 3 số bất kỳ

/*————————————
Author: TrungThanh
Website: http://thanhnt.com
—–*****—–
Practice 3.8:
Bài tập tính tổng 3 số bất kỳ
*———————————–*/
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void main()
{
  float x, y, z, tong;
  char choose;
  do{
    clrscr();
    cout<<"\n Nhap x: "; cin>>x;
    cout<<"\n Nhap y: "; cin>>y;
    cout<<"\n Nhap z: "; cin>>z;
    cin.ignore(1);
    tong = x+y+z;
    cout<<"\n Tong 3 so la: "<<tong<<";
    cout<<"\n Ban co muon tiep tuc khong? (Nhan y de dong y): ";cin.get(choose);
  }while (choose == 'y' || choose == 'Y');
  getch();
}