TraceGraph

Tracegraph

TraceGraph là bộ phân tích file trace, sử dụng kèm với phần mềm mô phỏng Network Simulator để xử lý, thống kê dữ liệu sinh ra từ NS.

Chương trình này hỗ trợ cả Windows, Linux, Unix. Trong khuôn khổ bài viết này tôi sẽ hướng dẫn nhanh việc cài đặt bộ phân tích bổ sung này trên Linux (Trên máy đã cài đặt NS2), trong ví dụ này là Ubuntu và Lubuntu. Với các distro khác cũng tương tự như vậy.

Tải về gói cài đặt

Giải nén, cài đặt

Sau khi tải về 2 gói cài đặt phía trên,tiến hành xả nén. Các bạn có thể sử dụng luôn trình quản lý file để xả nén kiểu kéo thả như trên Windows hoặc chuyên nghiệp hơn thì gõ lệnh. (Gõ lệnh thì chú ý change directory về folder chứa mấy file tải về này nhé.)

Bạn xả nén gói TraceGraph (tracegraph202.tar.gz) trước vào thư mục /home/[user]/tracegraph202

Xả nén gói thư viện MGL (mglinstaller.gz) vào cùng thư mục /home/[user]/tracegraph202

Toàn bộ câu lệnh phần này:

thanh@ubuntu:~$ cd ./Downloads
thanh@ubuntu:~/Downloads$ tar xvzf ./tracegraph202.tar.gz -C ~/
thanh@ubuntu:~/Downloads$ gunzip ./mglinstaller.gz
thanh@ubuntu:~/Downloads$ mv ./mglinstaller ~/tracegraph202/mglinstaller
thanh@ubuntu:~/Downloads$ cd ~/tracegraph202
thanh@ubuntu:~/tracegraph202$ sudo chmod 777 mglinstaller
thanh@ubuntu:~/tracegraph202$ ./mglinstaller

Cập nhật biến môi trường

Dùng 1 trình soạn thảo nào đó (Nano, Vi, VIM, Gedit…) để mở file /home/[user]/.bashrc

Bổ sung 2 đoạn sau (giống như bổ sung biến môi trường khi cài NS2):

export PATH=$PATH:/home/[user]/tracegraph202
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/[user]/tracegraph202/bin/glnx86

Chú ý: [user] ở đây tương ứng với username của bạn trên hệ thống.

Sau mỗi thay đổi trong file .bashrc, chạy lệnh sau để hệ thống cập nhật biến môi trường mới.

source ~/.bashrc

Trên máy của tôi, sau khi đã cài NS2 và TraceGraph, file .bashrc có nội dung như sau:

NS2 + TraceGraph

Để gọi chương trình TraceGraph, bạn chỉ cần gõ lệnh trgraph ở bất cứ nơi đâu.

Enjoy!