MSP430 Measure Temperature DS18B2 LCD 16x2

Trễ hẹn đã lâu, tôi chia sẻ với các bạn toàn bộ một mạch mà tôi làm cách đây 1 năm, đó là mạch đo - hiển thị nhiệt độ và điều khiển tốc độ động cơ sử dụng MCU MSP430G2553.

Trong mạch này, tôi sử dụng những thành phần chính sau:

Nói sơ qua về cách hoạt động của mạch:

Ở đây tôi dùng MCU MSP430 để xử lý tín hiệu, lấy giá trị nhiệt độ đo được từ cảm biến DS18B20, hiển thị trực tiếp lên màn hình LCD 16x2, sau đó so sánh với các mốc định sẵn trong bộ nhớ để điều khiển động cơ. Mạch có hỗ trợ nút chuyển đổi chức năng, tăng, giảm và reset để có thể điều chỉnh trực tiếp giá trị của các thông số so sánh.

Cụ thể mạch này hoạt động dựa trên các thông số được cài sẵn:

Vậy là có 5 thông số cài đặt tương ứng với 5 mode của nút chức năng.

Dưới đây là mạch nguyên lý:

Schematic

Code được viết trên IAR: main.c

/**********************************************
* Project: Mach cam bien nhiet do, dieu khien dong
*   co, hien thi nhiet do len LCD 16x2.
*   Support: chon dai thong so he thong bang tay
* Khai bao PORT Su dung:
* __PWM__
*  1 channel
*  PORT: P1.6
* __LCD-DISPLAY__
*  4 wire DATA, 2 wire CONTROLLER
*  PORT: P1.0(D7), P1.1(D6), P1.2(D5), P1.3(D4), P1.4(EN), P1.5(RS)
* __Sensor-DS18B20__
*  1 wire DATA
*  PORT: P2.3
* __BUTTON__
*  3 button
*  PORT: P2.0 (Option), P2.1(INCREASE), P2.2(DECREASE)
* __LED-Indicator__
*  2 PORT: P2.4(LV1), P2.5(LV2)
************************************************/
#include "msp430g2553.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "lcd.c"
#include "ds1820.c"

#define PWM_OUT BIT6 //P1.6 PWM
#define BUTTON_OPTION  BIT0 //P2.0
#define BUTTON_INCREASE  BIT1 //P2.1
#define BUTTON_DECREASE  BIT2 //P2.2
#define BUTTON_P_DIR  P2DIR
#define BUTTON_P_OUT  P2OUT
#define BUTTON_P_REN  P2REN
#define BUTTON_P_IES  P2IES
#define BUTTON_P_IFG  P2IFG
#define BUTTON_P_IE  P2IE

float nhietdo = 0;
int tempmin = 25, tempmax = 30, temp_dangerus = 70, motor_min = 4, motor_max = 9;
volatile int a, b, ta=0, func=0, enable_sys = 1;
char ketqua[];

//*****function special*****
void button_init()
{
 //setup for button port
 BUTTON_P_DIR &= ~(BUTTON_OPTION|BUTTON_INCREASE|BUTTON_DECREASE);
 BUTTON_P_OUT |= (BUTTON_OPTION|BUTTON_INCREASE|BUTTON_DECREASE);
 BUTTON_P_REN |= (BUTTON_OPTION|BUTTON_INCREASE|BUTTON_DECREASE);
 BUTTON_P_IES |= (BUTTON_OPTION|BUTTON_INCREASE|BUTTON_DECREASE);
 BUTTON_P_IFG &= ~(BUTTON_OPTION|BUTTON_INCREASE|BUTTON_DECREASE);
 BUTTON_P_IE |= (BUTTON_OPTION|BUTTON_INCREASE|BUTTON_DECREASE);
}

void display_temp_min()
{
 lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("Set T LV1:   ");
 lcd_gotoxy(0,1); sprintf(ketqua," T= %5d oC  ",tempmin); lcd_puts(ketqua);
 __delay_cycles(200000);
}

void display_temp_max()
{
 lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("Set T LV2:   ");
 lcd_gotoxy(0,1); sprintf(ketqua," T= %5d oC  ",tempmax); lcd_puts(ketqua);
 __delay_cycles(200000);
}

void display_temp_dangerus()
{
 lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("Set T Dangerus: ");
 lcd_gotoxy(0,1); sprintf(ketqua," T= %5d oC  ",temp_dangerus); lcd_puts(ketqua);
 __delay_cycles(200000);
}

void display_motor_min()
{
 lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("Set Motor LV1: ");
 lcd_gotoxy(0,1); sprintf(ketqua," P= %5d %%  ",motor_min*10); lcd_puts(ketqua);
 __delay_cycles(200000);
}

void display_motor_max()
{
 lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("Set Motor LV2: ");
 lcd_gotoxy(0,1); sprintf(ketqua," P= %5d %%  ",motor_max*10); lcd_puts(ketqua);
 __delay_cycles(200000);
}
void main( void )
{
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;
 DCOCTL=CALDCO_1MHZ;

 //setup for lcd port
 P1DIR |= BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BIT5;
 P1SEL=0; 

 //setup for led motor port
 P2DIR |= (BIT4 + BIT5);
 P2OUT &= ~(BIT4 + BIT5);

 //setup port PWM
 P1DIR|= PWM_OUT;
 P1OUT&=~PWM_OUT;

 //setup for timer0 interrupt
 TA0CCTL0 = CCIE;               // CCR0 interrupt enabled
 TA0CCR0 = 5000;              //5ms with DCO = 1MHz
 TA0CCR1 = 0;
 TA0CCTL1 = OUTMOD_7;
 P1SEL |= PWM_OUT;
 TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1;         // SMCLK, upmode

 button_init();
 lcd_init();
 __bis_SR_register(GIE); //=======Enable interrupt

 __delay_cycles(10);
 lcd_gotoxy(0,0);
 lcd_puts(" THANHNT.COM  ");
 lcd_gotoxy(0,1);
 lcd_puts(" DO NHIET DO  ");
 __delay_cycles(2000000);
 lcd_gotoxy(0,0);
 lcd_puts(" VI DIEU KHIEN ");
 lcd_gotoxy(0,1);
 lcd_puts(" TI MSP430G2553 ");
 __delay_cycles(2000000);
 lcd_clear();
 __delay_cycles(2000);
 while(1)
 {
  switch(func){
  case 0:
    if(nhietdo <= tempmin) {
     TA0CCR1 = 0; // 0% PWM
     enable_sys = 1;
     lcd_gotoxy(0,0);
     lcd_puts("Motor:OFF    ");}
    if(nhietdo > tempmin && enable_sys == 1) {
     TA0CCR1 = motor_min*500; // min PWM
     P2OUT |= BIT4;
     lcd_gotoxy(0,0);
     lcd_puts("Motor:ON-Level:1");}
    if(nhietdo >= tempmax && enable_sys == 1) {
     TA0CCR1 = motor_max*500; // max PWM
     P2OUT |= BIT5;
     lcd_gotoxy(0,0);
     lcd_puts("Motor:ON-Level:2");}
    if(nhietdo > temp_dangerus) { // temp so high, turn off motor
         TA0CCR1 = 0;
     enable_sys = 0;
         P2OUT &= ~(BIT4+BIT5);
         lcd_gotoxy(0,0);
         lcd_puts(" Turn off Motor ");}
        if(!enable_sys) {lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(" Turn off Motor ");}

   lcd_gotoxy(0,1);
   sprintf(ketqua," T= %5.2f oC  ",nhietdo);
   lcd_puts(ketqua);
    P2OUT &= ~(BIT4+BIT5);
   break;
  case 1: //option tuy chinh moc nhiet do min
    display_temp_min(); break;
  case 2: //option tuy chinh moc nhiet do max
    display_temp_max(); break;
    case 3: //option tuy chinh nhiet do nguy hiem
        display_temp_dangerus(); break;
  case 4: //option tuy chinh moc dong co min
    display_motor_min(); break;
  case 5: //option tuy chinh moc dong co max
    display_motor_max(); break;
  default: break;
  }
 }
}

//ISR timer interrupt
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
{
 ta++;
 if(ta==200) {nhietdo = ReadTemperature();ta=0;}
}

//ISR external interrupt over button
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void PressButton (void)
{
 if((BUTTON_P_IFG & BUTTON_OPTION)==BUTTON_OPTION) //Start option
 {
  func++;
  if(func>5) func=0;
  __delay_cycles(500000); //Debouncing - chong doi phim
  BUTTON_P_IFG &= ~BUTTON_OPTION;
 }
 if((BUTTON_P_IFG & BUTTON_INCREASE)==BUTTON_INCREASE) //increase value
 {
  if(func==1) {tempmin++; if(tempmin>=tempmax) tempmin = tempmax;}
  if(func==2) {tempmax++; if(tempmax>=temp_dangerus) tempmax = temp_dangerus;}
  if(func==3) temp_dangerus++;
  if(func==4) {motor_min++; if(motor_min>=motor_max) motor_min = motor_max;} // gioi han muc min ko dc vuot qua muc max
  if(func==5) {motor_max++; if(motor_max>10) motor_max=10;} //gioi han ko vuot qua 100%
  __delay_cycles(500000); //Debouncing - chong doi phim
  BUTTON_P_IFG &= ~BUTTON_INCREASE;
 }
 if((BUTTON_P_IFG & BUTTON_DECREASE)==BUTTON_DECREASE) //decrease value
 {
  if(func==1) tempmin--;
  if(func==2) {tempmax--; if(tempmax<=tempmin) tempmax = tempmin;}
  if(func==3) {temp_dangerus--; if(temp_dangerus<=tempmax) temp_dangerus = tempmax;}
  if(func==4) {motor_min--; if(motor_min<0) motor_min=0;} //gioi han ko dc thap hon 0%
  if(func==5) {motor_max--; if(motor_max<=motor_min) motor_max = motor_min;} //gioi han muc max ko dc thap hon muc min
  __delay_cycles(500000); //Debouncing - chong doi phim
  BUTTON_P_IFG &= ~BUTTON_DECREASE;
 }
 BUTTON_P_IFG &= ~(BUTTON_OPTION|BUTTON_INCREASE|BUTTON_DECREASE);
}

Download Full Source

Cập nhật: Để sửa lỗi nhấn reset để mạch chạy, các bạn chỉ cần mắc thêm 1 tụ 102 (tụ gốm) vào giữa chân Reset của MSP430G2553 và GND, thay thế trở treo giữa chân Reset và VCC_3.3V thành trở 47k là OK!

Mạch đã cập nhật đầy đủ.

Bổ sung: Mình bổ sung thêm đoạn code giúp các bạn có thể hiệu chỉnh độ phân giải của DS18B20 (Độ chính xác của cảm biến) Như chúng ta đã biết, DS18B20 có thể cho ra kết quả 9bit, 10bit, 11bit, 12bit tương ứng với độ chính xác 0.5°C, 0,25°C, 0.125°C, 0.0625°C.

Mặc định DS18B20 sẽ cho ra kết quả dạng 12bit - sau thời gian tối thiểu 750ms. Khá lâu, vì thế nếu bạn không cần độ chính xác quá cao, có thể cấu hình lại theo đoạn code sau:

(Ghi chú: Đoạn code này mình đã cập nhật lại trong bộ mã nguồn tải về phía trên - đoạn này để tham khảo nếu bạn không muốn tải về)

#define DS18B20_RESOLUTION   12 //Define resolution
//========================
//=HIEU CHINH DO PHAN GIAI CUA CAM BIEN
void SetResolution(unsigned int resolution)
{
 unsigned char resolution_bin;
 switch(resolution)
 {
 case 9: resolution_bin = 0x1F; break; //09bit = xx ~ R1R0 ~ 00
 case 10: resolution_bin = 0x3F; break; //10bit = xx ~ R1R0 ~ 01
 case 11: resolution_bin = 0x5F; break; //11bit = xx ~ R1R0 ~ 10
 case 12: resolution_bin = 0x7F; break; //12bit = xx ~ R1R0 ~ 11
 default: resolution_bin = 0x7F; //==> default 12bits
 }
 Init_DS18B20();
 Write_byte(0xCC);        // Skip ROM
 Write_byte(0x4E);      // WRITE_SCRATCHPAD
 Write_byte(0x7f);        // Alarm TH (có thể thay bằng 0xFF nếu bị lỗi)
 Write_byte(0x80);        // Alarm TL (có thể thay bằng 0xFF nếu bị lỗi)
 Write_byte(resolution_bin);   // 0xx11111 xx=resolution (9-12 bits)
}

/**************************************
Các bạn cần gọi hàm này trước khi gửi lệnh Convert nhiệt độ
**************************************/
SetResolution(DS18B20_RESOLUTION);