Side project

Mỗi kỹ sư đều cần có ít nhất 1 Side Project

Tại sao bạn cần làm Side Project

Và nhiều nhiều lý do khác nữa:

Và còn có nhiều Lập trình viên họ làm Side Project để giải trí nữa. :))

Ý tưởng cho Side Project

Thời gian đâu ra để làm Side Project

Và bắt đầu Side Project như thế nào

Đọc thêm:

If you don’t have pet projects, I don’t think I want you

Title for pet projects