ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Các khóa Registry cho phép Autorun trong Windows

Autorun registry key Dưới đây là 1 số khóa Registry cho phép thực thi 1 chương trình khi máy tính khởi động lên một cách tự động. Các chương trình đăng ký dưới các khóa này có thể được thực thi cả trong chế độ thường (Nomal Mode) hoặc An toàn (Safe Mode). Một số khóa autorun trong windows này có thể bị lợi dụng để thực thi virus, malware, trojan… Vì vậy khi nghi ngờ 1 chương trình nào đó tự động chạy khi máy tính khởi động lên, chúng ta cần kiểm tra tại các khóa này.