ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Lập trình firmware: Bit significant, Bit shifting

Bit significant, Bit shifting Phân biệt MSB và LSB a, msb và lsb (Chữ thường) msb: most significant bit lsb: least significant bit Hai khái niệm này được dùng trong phạm vi 1 byte. msb là cái bít quan trọng nhất ở byte đó. Hiểu đơn giản, byte nào mà mất cái bit này đi(gán bít này bằng 0) thì giá trị của byte đó bị thay đổi đáng kể (có khi là đổi trắng thay đen, đổi từ âm sang dương :D) lsb thì ngược lại.