ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[C/C++] Include guard trong C và C++

Khi làm quen với C hoặc C++ chắc bạn sẽ rất quen với mấy dòng kiểu như sau ở đầu và cuối mỗi file thư viện .h #ifndef _file_name_h #define _file_name_h /* file content */ #endif Những dòng trên được gọi là Include Guard (thực ra chính xác hơn là #include guard), đến đây thì bạn cũng lờ mờ đoán ra mớ code nhiều dấu thăng ở trên để làm cái gì rồi.

[Dev] Tính căn bậc 2 theo cách khác

Tính căn bậc 2 mà không dùng sqrt Vấn đề Trong một buổi phỏng vấn, có một câu hỏi như sau: Hãy viết chương trình C tính căn bậc 2 của số nguyên x Trong chớp mắt, bạn có thể đưa ra ngay lời giải với đoạn code ngắn gọn sau: #include <stdio.h> #include <math.h> int main() { int x; printf("Input x: "); scanf("%d", &x); printf("Sqrt of %d = %f\n", x, sqrt(x)); } Input x: 3 Sqrt of 3 = 1.

Đàn ông và Coding...

Coding - Man Coding là công việc của đàn ông. Nó đòi hỏi người viết code phải tỉ mỉ, cẩn thận. Sai sót một dấu phẩy, dấu nháy có khi phải trả giá rất đắt. Người coding có bao giờ thất bại không? Có chứ. Đàn ông có thể biện minh hàng nghìn lý do cho thất bại của mình. Vì nôn nóng, vì đoảng, vì thiếu kinh nghiệm, hay vì… lâu ngày không code.