ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Hướng dẫn đổi tên cổng COM trên máy tính

Trên máy tính hiện đại ngày nay chúng ta sẽ không thể tìm thấy cổng COM thực nữa do hạn chế về tốc độ của nó nên các nhà sản xuất đã loại bỏ khỏi board mạch của họ. Được thay thế vào đó là các kết nối tốc độ cao hiện đại hơn như USB, PCI. Tuy nhiên một số công việc vẫn đòi hỏi cần phải có kết nối COM, như để kết nối với phần cứng bên ngoài chẳng hạn.