ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Một vài điều cần nhớ về Linux Permission

Linux Permission Mở đầu Có lẽ hầu hết những người sử dụng Linux đều biết quyền hạn của 1 file hay folder được đại diện bởi r (read), w (write), x (execute) như hình dưới đây: Và thông thường, ta có thể biểu diễn 9 kí tự cuối trong hình trên bằng số như ví dụ sau: Read = 4 Write = 2 Execute = 1 No Permission = 0 Vậy như hình trên, giá trị số sẽ là: 754 (r + w + x = 7, r + x = 5, r = 4)