ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Câu lệnh nén - giải nén thường dùng trong Linux

Linux compress/decompress Một số câu lệnh nén - giải nén hay dùng trong Linux. Các câu lệnh thường dùng như tar, gzip, zip, unzip, gunzip… Cách ứng dụng để đóng gói, sao lưu dữ liệu. TAR tar -[option] file_archive files/directories TAR chỉ dùng để đóng gói các tập tin thành 1 khối, vì vậy chúng ta cần thêm các tùy chọn nén để có thể giảm tối đa kích thước tập tin.