ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Bi kịch - Quy trình của một dự án Outsourcing

Bi kịch là có thật Các dự án mà thiếu PM cứng, đủ tầm để dọn ngang dẹp dọc thì kiểu gì cũng đi vào thảm cảnh như bài dưới đây. Bài copy từ đây, reformat lại cho dễ nhìn. Chú ý: Bài viết sử dụng 1 vài từ ngữ thuộc “văn nói” nơi gầm bàn công sở. Sẽ không phù hợp với một số anh chị nghiêm túc.