ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Trick] Make Borderless Form Moveable

Borderless Form Moveable on CSharp Nghĩ hoài không biết đặt tiêu đề tiếng Việt cho bài viết như thế nào cho dễ hiểu nên tôi để nguyên là tiếng Anh. Đúng như tên tiêu đề, chúng ta sẽ tạo 1 Windows Form trên C# ở dạng không có Border, tức là giống như giao diện MetroUI phẳng và có thể di chuyển cửa sổ đó dễ dàng như có Border vậy.