ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[DEV] Tạo mã Hash từ 1 chuỗi sử dụng nhiều thuật toán (multi-algorithm) với C#

Bài này sẽ nói về cách tạo mã hash trên ngôn ngữ lập trình CSharp (C#) Hàm băm là một hàm toán học chuyển đổi một thông điệp đầu vào có độ dài bất kỳ thành một dãy bit có độ dài cố định (tuỳ thuộc vào thuật toán băm). Dãy bit này được gọi là thông điệp rút gọn (message digest) hay giá trị băm (hash value), đại diện cho thông điệp ban đầu.