ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Hiển thị Size code nạp vào VĐK với IAR

Để biết được sau khi viết mã nguồn, dung lượng chương trình sẽ chiếm trong Vi điều khiển là bao nhiêu thì trong chương trình IAR cũng có hỗ trợ việc này. Chỉnh tùy chọn 1 chút trong IAR: Vào Option -> Messages -> Ở mục Show build messages: chọn All Đây là dạng log sẽ hiển thị trong khung Messages: Building configuration: ADC10_MSP430G2553_A0_3.5VREF – Debug Updating build tree… C:\Users\Admin\Desktop\Mach T3\Code\Debug\Obj\ADC10_MSP430G2553_A0_3.

Tạo file hex với IAR - Lập trình MSP430

Tạo file hex với IAR Để có thể mô phỏng 1 mạch điện có sự tham gia của MCU MSP430 trong Proteus hoặc 1 phần mềm mô phỏng mạch điện nào đó thì chương trình để nạp vào cho MCU sẽ là từ file hex. File hex (trong trường hợp này) là file chương trình đã được biên dịch từ 1 mã nguồn bởi 1 trình biên dịch, sau đó có thể nạp trực tiếp vào MCU.