ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Lập trình STM32 - Cài đặt IDE và chương trình đầu tiên BlinkLed

Chương trình đầu tiên với STM32 Phần mềm Để bắt đầu vào làm việc với dòng STM32, ngoài công cụ hỗ trợ cấu hình là STM32CubeMX thì còn có phần mềm lập trình và biên dịch nữa. Các phần mềm hỗ trợ viết code và biên dịch nổi tiếng như Keil C, IAR, Cocos Code IDE… (Các bạn có thể dễ dàng tìm và tải về các phiên bản cũ mới của các phần mềm này trên Internet - Hiện tôi dùng Keil C ver 5).