ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Linux] Truyền file qua giao tiếp Serial

ZMODEM - Giao thức truyền file qua kết nối Serial Trên một board Embedded Linux (đã bị bỏ cổng Ethernet), để có thể truyền file vào board thì người ta có thể truyền file qua giao tiếp Serial (Cổng giao tiếp này có mặt trên hầu như tất cả các sản phẩm nhúng - mục đích để giao tiếp hoặc debug hệ thống). Bạn cũng có thể custom phương pháp này để sử dụng cho các bo mạch nhúng khác.

Cách thiết lập bonding interface trong RHEL6

Bonding Interface RHEL (Redhat enterprise Linux) cho phép quản trị hệ thống kết hợp nhiều network interface vào thành 1 interface sử dụng bonding module của Linux kernel và một interface bonding. Điều này cho phép 2 network interface hoạt động như 1 interface. Điều này đem lại 2 lợi ích. Tăng độ tin cậy. Bonding module có thể cho phép 2 interface hoạt động ở chế độ active-standby. Khi đường truyền active interface bị lỗi, dẫn đến việc không truyền tải được nội dung, Linux kernel sẽ tự động chuyển qua standby interface.

Một vài điều cần nhớ về Linux Permission

Linux Permission Mở đầu Có lẽ hầu hết những người sử dụng Linux đều biết quyền hạn của 1 file hay folder được đại diện bởi r (read), w (write), x (execute) như hình dưới đây: Và thông thường, ta có thể biểu diễn 9 kí tự cuối trong hình trên bằng số như ví dụ sau: Read = 4 Write = 2 Execute = 1 No Permission = 0 Vậy như hình trên, giá trị số sẽ là: 754 (r + w + x = 7, r + x = 5, r = 4)

Câu lệnh nén - giải nén thường dùng trong Linux

Linux compress/decompress Một số câu lệnh nén - giải nén hay dùng trong Linux. Các câu lệnh thường dùng như tar, gzip, zip, unzip, gunzip… Cách ứng dụng để đóng gói, sao lưu dữ liệu. TAR tar -[option] file_archive files/directories TAR chỉ dùng để đóng gói các tập tin thành 1 khối, vì vậy chúng ta cần thêm các tùy chọn nén để có thể giảm tối đa kích thước tập tin.