ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Phím tắt trong Altium thường dùng

Altium short key Khi vẽ vời, sử dụng phím tắt sẽ tăng tốc độ vẽ lên rất nhiều so với việc đi tìm kiếm công cụ cần thiết khi mà danh mục công cụ quá đồ sộ. Dưới đây liệt kê 1 số phím tắt trong Altium thường dùng (không phải tất cả) khi vẽ mạch. Những trick nho nhỏ có sử dụng phím tắt sẽ được cập nhật ở bài viết này: