ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Tôi cũng muốn #Ngưng Nhảy Việc

#Ngưng Nhảy Việc Ngày xưa, trước khi có công việc đầu tiên, tôi thường tự bảo với mình là: Hãy làm cố định ở một công ty ít nhất 2 năm rồi nghĩ đến việc nhảy việc. Nhưng đúng là, phải đi làm rồi mới biết. Mình đi hay ở, không phụ thuộc ở việc mình muốn hay không. Tôi đã nhảy việc 2 lần trong năm nay, phỏng vấn và được offer ở 5 công ty khác nhau.