ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[WP] Đếm và hiển thị số lượt view mỗi bài viết không cần plugin

Bài viết này hướng dẫn việc đếm và hiển thị, lọc bài viết trên Blog chạy Wordpress dựa trên lượt View nếu ai sử dụng theme nào mà ko hỗ trợ chức năng lọc bài viết theo lượt view hay hiển thị số lượt view cho bài viết. Đầu tiên, thêm đoạn mã này vào file functions.php: <?php // function to display number of posts. function getPostViews($postID){ $count_key = 'post_views_count'; $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); if($count==''){ delete_post_meta($postID, $count_key); add_post_meta($postID, $count_key, '0'); return "0 View"; } return $count.