ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[TIP] Cấm chạy ứng dụng - file exe trong Windows

Khóa ứng dụng trên Windows bằng registry Đôi khi vì 1 lý do nào đó, chúng ta muốn ngăn chặn người khác mở 1 chương trình hoặc chặn không cho virus thực thi file .exe, có thể lên danh sách các ứng dụng được pháp chạy hoặc không thông qua chế độ quản lý quyền hạn Group Policy (Có trên các phiên bản Windows Pro, Enterprise, Ultimate) Hoặc đơn giản hơn là can thiệp vào các khóa Registry, cách này đòi hỏi bạn phải truy cập vào Registry và tạo các khóa cần thiết.

Các khóa Registry cho phép Autorun trong Windows

Autorun registry key Dưới đây là 1 số khóa Registry cho phép thực thi 1 chương trình khi máy tính khởi động lên một cách tự động. Các chương trình đăng ký dưới các khóa này có thể được thực thi cả trong chế độ thường (Nomal Mode) hoặc An toàn (Safe Mode). Một số khóa autorun trong windows này có thể bị lợi dụng để thực thi virus, malware, trojan… Vì vậy khi nghi ngờ 1 chương trình nào đó tự động chạy khi máy tính khởi động lên, chúng ta cần kiểm tra tại các khóa này.