ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

MSP430 - Giao tiếp với IC ghi dịch 74HC595

74HC595 thuộc dòng 74xx595 (xx là ký hiệu có thể khác nhau giữa các hãng) là IC ghi dịch 8bit chốt dữ liệu, đầu vào nối tiếp, đầu ra song song. Dùng để mở rộng cổng ra của MCU (Vi điều khiển) sử dụng giao tiếp SPI. Chúng ta có thể mắc nối tiếp các IC 595 với nhau để mở rộng tùy thích. Giao tiếp SPI với IC 595 gồm 3 đường: