ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Add thêm thư viện 3D trong Altium

Thêm thư viện 3D cho Altium Thư viện 3D linh kiện không thể tạo trực tiếp trên Altium, chúng ta phải tạo từ phần mềm khác như SolidWork, Inventer, 3DMark… Sau đó xuất sang định dạng .STEP(242). Sau đó mới import được vào thư viện của Altium. Nguyên liệu cần file .step (File 3D body) File này có thể do bạn vẽ hoặc tải về (Có thể vào www.3dcontentcentral.com để tải các thiết kế 3D được mọi người chia sẻ.