ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Dev] Menu theo thời gian nhấn nút - OneButton

Thực tế đưa ra tình huống sau: Một sản phẩm của bạn chỉ sử dụng 1 nút nhấn, muốn dùng để thay đổi giữa các chế độ theo dạng: Nhấn 1 cái nhanh (Click) để thực hiện chế độ A. Nhấn 2 cái nhanh (Double Click) để thực hiện chế độ B. Nhấn giữ 2 giây để thực hiện chế độ C. Nhấn giữ 5 giây để thực hiện chế độ D.