Tạo file *.hex dùng Keil C

File *.hex, *.bin là 2 định dạng đầu ra được sử dụng rất nhiều khi biên dịch chương trình dùng cho vi điều khiển. Mỗi định dạng có ưu điểm khác nhau và được sử dụng cho các mục đích tương ứng.

Biên dịch ra file hex, bin trong Keil C

Keil C hỗ trợ tạo file .hex một cách rất nhẹ nhàng. Các bạn mở Keil C, nhấn Option, chọn thẻ Output, tick chọn Create HEX file, nhấn OK.

Các bước thực hiện như trong hình dưới đây.

Tạo file hex trong Keil C

Sau khi điều chỉnh, bạn cần biên dịch lại chương trình để Keil C tạo file hex trong folder output của dự án bạn đang làm việc.

Tạo file *.bin dùng Keil C

Bên cạnh việc chúng ta thường sử dụng hex file để nạp xuống vi điều khiển, chúng ta có thể sử dụng file dạng binary. Khi cần nạp user application code xuống vi điều khiển sử dụng IAP driver (In Application Programming), chúng ta thường dịch code ra file *.bin. Dưới đây là một số cách để tạo file *.bin sử dụng Keil C từ LPCWare.

Mình lười dịch, để nguyên tiếng Anh cho dễ tìm kiếm nhé. Có thể trong mỗi bản Keil C có đôi chỗ khác nhau, tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh lại cho tương thích với bản của bạn.

Sau khi tạo ra file bin, bạn có thể dùng những phần mềm hỗ trợ nạp chip của hãng để check xem file bin tạo ra có vấn đề gì không.

OK, Let’s start!

1. Method 1

From the command line, run the ElfDwt.exe utility to insert the checksum into the AXF file. The tool is available from ARM\BIN. The command format is:

ElfDwt.exe <filename>.axf

Tool ElfDwt

From the command line, run the fromelf.exe utility to convert the AXF file to BIN. The tool is available from ARM\ARMCC. The command format is:

fromelf.exe –bin –o <filename>.bin <filename>.axf

Tool Fromelf

From the command line, run the ElfDwt.exe utility to insert the checksum into the AXF file and generate the BIN file. The tool is available from ARM\BIN. The command format is:

ElfDwt.exe <filename>.axf BIN(<filename>.bin)

Make bin with ElfDwt

3. Method 3

From within the project settings, set the Run User Programs After Build/Rebuild to run the elfdwt.exe and fromelf.exe. Keil does not know the location of the elfdwt.exe utility. It is necessary to specify the absolute path to the utility. When the elfdwt.exe utility is run, it will try to locate the AXF file within the root directory of the project. If the AXF file is in another directory other than the root, then the path must be defined.

Keil knows the location of the fromelf.exe utility, so the absolute path does not need to be defined. The $L@L string tells Keil to use the AXF filename created under the Output tab.

Make bin file on Keil C

Make bin file on Keil C

4. Method 4

From within the project settings, set the Run User Programs After Build/Rebuild to run the elfdwt.exe. Keil does not know the location of the elfdwt.exe utility. It is necessary to specify the absolute path to the utility. When the elfdwt.exe utility is run, it will try to locate the AXF file within the root directory of the project. If the AXF file is in another directory other than the root, then the path must be defined. Similarly, unless the path for the BIN file is specified, the elfdwt.exe utility will create the BIN file in the project root directory.

Make bin file on Keil C