Tạo file hex với CCS

Tạo file hex với CCS

Hướng dẫn xuất file hex từ trình biên dịch CCS (Code Composer Studio)

Đọc thêm: Tạo file hex với IAR

Với CCS v5

Cấu hình Properties CCS v5

Với CCS v6

Output Setting (CCS v6)

Output Options (CCS v6)

Chú ý: Nếu cấu hình là xuất ra dạng INTEL-HEX thì ngoài việc lựa chọn định dạng, chúng ta cần điều chỉnh thêm tham số:

Việc điều chỉnh này thực hiện trong menu General Options thuộc MSP430 Hex Ultility.

Để nạp chương trình cho MSP430 với file hex, các bạn có thể sử dụng 1 số phần mềm như FET-Pro430…