Tạo file hex với IAR

IAR - MSP430

Để có thể mô phỏng 1 mạch điện có sự tham gia của MCU MSP430 trong Proteus hoặc 1 phần mềm mô phỏng mạch điện nào đó thì chương trình để nạp vào cho MCU sẽ là từ file hex.

File hex (trong trường hợp này) là file chương trình đã được biên dịch từ 1 mã nguồn bởi 1 trình biên dịch, sau đó có thể nạp trực tiếp vào MCU.

Đọc thêm: Tạo file hex với CCS - Lập trình MSP30

(Muốn chia sẻ Project mà không muốn chia sẻ code thì cũng có thể dùng cách này. :D)

Để có thể tạo ra được file hex với IAR thì cần phải cấu hình những thứ sau:

  1. Tạo Project mới.

  2. Cấu hình cho Project này:

Tại mục General Options -> tab Output -> Output File: chọn Executable

General Options

Tại mục Linker :

Linker Option

Tại mục Debugger -> Driver: Simulator

Debugger Option

Để chuyển về debug qua KIT LaunchPad thì chuyển về chọn FET-Debugger.

File HEX xuất ra tại:

IAR Project\Project-Name\Debug\Exe\*.hex

Đọc thêm: Đọc và nạp chương trình với MSP430 từ file hex