Từ khóa Static

Từ khóa Static trong lập trình C/C++

Mở đầu

Khi học C cơ bản, chắc hẳn bạn sẽ gặp cách dùng từ khoá static như ví dụ dưới đây:

#include <stdio.h>

void count(int i)
{
  static int num = 0;
  num += i;
  printf("current value of num: %d\n", num);
}

int main()
{
  count(1);
  count(3);
  return 0;
}

Kết quả khi chạy chương trình sẽ là:

current value of num: 1
current value of num: 4

Biến num khai báo static như trên có 2 đặc điểm:

Tuy vậy bạn sẽ bất ngờ khi bắt gặp những cách sử dung static trong như ví dụ dưới đây:

#include <stdio.h>

static int a = 0;

static void count(int i)
{
  static int num = 0;
  num += i;
  printf("current value of num: %d\n", num);
}

int main()
{
  a += 1;
  printf("value of a: %d\n", a);
  count(1);
  count(3);
  return 0;
}

Ta bắt gặp static ở 2 nơi nữa:

2 từ khoá static này có ý nghĩa như thế nào

Để hiểu được ý nghĩa mới của static này, ta cần hiểu 1 khái niệm: đơn vị biên dịch (translation unit).

Mỗi project thường được viết trên nhiều file (vì mục đích phân chia module, đảm bảo tính dễ bảo trì). Mỗi file.c trong dự án sẽ là 1 đơn vị biên dịch. Quá trình biên dịch 1 project C sẽ là: biên dịch các đơn vị độc lập .c ra các object file *.o (.obj) và liên kết (link) các đơn vị object file thành chương trình.

Mỗi đơn vị sẽ có các thủ tục (procedure) hoặc function riêng. Code ở 1 đơn vị biên dịch có thể sử dụng thủ tục hoặc hàm, hay cả biến toàn cục ở đơn vị biên dịch khác.

Ví dụ:

//-----------------------
//A.c

int avar;

void a() {};

void b() {};

// -----------------------
//C.c

extern int avar;

void c() {};

void d() {};

thì trong a() của A.c ta có thể gọi c() một cách thoải mái. Biến avar sẽ được sử dụng cả ở A.c và C.c (biến toàn cục thực thụ!)

Để hạn chế việc sử dụng này (tránh va đụng tên hàm giữa các đơn vị biên dịch), người ta đưa khái niệm hàm tĩnh (static function) và biến tĩnh (static global variable).

Ý nghĩa:

Do đó:

//-----------------
//A.c

static int avar;

static void a() {};

void b() {};

//------------------
//C.c

extern int avar;

void c() {};

void d() {};

Nếu ta khai báo static như trên, các hàm c, d trong C.c sẽ không thể nào truy cập được hàm a cũng như biến avar (dù rằng avar được khai báo extern trong C.c).

Tóm lại

Static có 2 ý nghĩa:

Từ Kipalog