Hiển thị văn bản trong RichTextBox

Add text into RichTextBox on WPF

Bạn có thể để ý rằng trong WPF, RichTextBox không có phương thức add văn bản vào như Text hoặc Contents. Vì vây, bạn sẽ phải điều chỉnh lại một chút để có thể thuần phục control này, ngoài ra bạn cũng có thể hiển thị văn bản đã được định dạng như là in nghiêng, đậm, tô màu cho chữ… vân vân và vân vân.

Để có thể layout được văn bản thì bạn cần đưa chúng vào các đoạn Paragraph, sau đó định dạng rồi mới hiển thị lên RichTextBox.

Ví dụ sẽ giúp bạn thấy rõ hơn phương pháp này. :)

private void btnAddText_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  //we want to clear all text inside the richtextbox, or else each time we click the button the same text will be added over and over again
  txtRichTextBox.Document.Blocks.Clear();

  //We initialize 3 paragraphs
  Paragraph textTitle = new Paragraph();
  Paragraph textSubTitle = new Paragraph();
  Paragraph textDescription = new Paragraph();

  //We will add the strings to the paragraphs as well as bolding the first and justifying the 3rd
  textTitle.Inlines.Add("This is a bolded title");
  textTitle.FontWeight = FontWeights.Bold;
  textSubTitle.Inlines.Add("This is a subtitle");
  textDescription.Inlines.Add("This is a long text so in case you'll copy paste this code you will notice how the text is justified. Just remember not to make the richtextbox too big.");
  textDescription.TextAlignment = TextAlignment.Justify;

  //And here we add all 3 paragraphs to the rich text box
  txtRichTextBox.Document.Blocks.Add(textTitle);
  txtRichTextBox.Document.Blocks.Add(textSubTitle);
  txtRichTextBox.Document.Blocks.Add(textDescription);
}

Cao cấp hơn nữa, bạn có thể sử dụng KetticRichTextBox để có thể tương tác nhập xuất từ các định dạng file như PDF, Docx…