Dung lượng code trên CCS

Xem dung lượng code trên CCS

Vi điều khiển là đơn vị xử lý cỡ nhỏ, có tài nguyên giới hạn. Vì vậy khi lập trình cho vi điều khiển, việc kiểm soát mức độ sử dụng tài nguyên là khá quan trọng.

Với các dòng vi điều khiển chung của TI (Texas Instruments), nhà sản xuất có hỗ trợ luôn cả môi trường lập trình (IDE) là Code Composer Studio (CCS). Với mỗi Project được tạo ra, lập trình và biên dịch, CCS sẽ tạo ra một loạt các file đi kèm với Project đó.

Phiên bản CCS hiện tại là ver6.0.1(tại thời điểm bài viết được viết), sau khi biên dịch mã nguồn xong thì CCS có tạo ra 1 file có phần mở rộng là .map trong đường dẫn Project\Debug\*.map.

Ví dụ với dòng MSP430G2553, mã nguồn của tôi sau khi biên dịch, nội dung của file .map như sau:

Phần đầu:

******************************************************************************
         MSP430 Linker PC v4.4.3
******************************************************************************
>> Linked Mon Mar 09 21:54:08 2015

OUTPUT FILE NAME:  <MSP_G.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00_noargs_noexit" address: 0000c342


MEMORY CONFIGURATION

     name      origin  length   used   unused  attr  fill
---------------------- -------- --------- -------- -------- ---- --------
 SFR          00000000  00000010 00000000 00000010 RWIX
 PERIPHERALS_8BIT   00000010  000000f0 00000000 000000f0 RWIX
 PERIPHERALS_16BIT   00000100  00000100 00000000 00000100 RWIX
 RAM          00000200  00000200 00000062 0000019e RWIX
 INFOD         00001000  00000040 00000000 00000040 RWIX
 INFOC         00001040  00000040 00000000 00000040 RWIX
 INFOB         00001080  00000040 00000000 00000040 RWIX
 INFOA         000010c0  00000040 00000000 00000040 RWIX
 FLASH         0000c000  00003fe0 000003bc 00003c24 RWIX
 INT00         0000ffe0  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT01         0000ffe2  00000002 00000000 00000002 RWIX
 INT02         0000ffe4  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT03         0000ffe6  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT04         0000ffe8  00000002 00000000 00000002 RWIX
 INT05         0000ffea  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT06         0000ffec  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT07         0000ffee  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT08         0000fff0  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT09         0000fff2  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT10         0000fff4  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT11         0000fff6  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT12         0000fff8  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT13         0000fffa  00000002 00000002 00000000 RWIX
 INT14         0000fffc  00000002 00000002 00000000 RWIX
 RESET         0000fffe  00000002 00000002 00000000 RWIX

File này đã chỉ rõ ra mức độ sử dụng tài nguyên như mức RAM, Flash, Ngắt, Ngoại vi đã sử dụng. Chú ý rằng các giá trị này được viết ở dạng Hexa.

Phần sau:

SECTION ALLOCATION MAP

 output                 attributes
section  page  origin   length    input sections
-------- ---- ---------- ----------  ----------------
.bss    0  00000200  00000012   UNINITIALIZED
         00000200  00000004   (.common:IntDegC)
         00000204  00000004   (.common:IntVoltmV)
         00000208  00000004   (.common:temp)
         0000020c  00000004   (.common:volt)
         00000210  00000002   (.common:measmode)

.stack   0  000003b0  00000050   UNINITIALIZED
         000003b0  00000002   rts430_eabi.lib : boot.obj (.stack)
         000003b2  0000004e   --HOLE--

.text   0  0000c000  000003aa
         0000c000  00000156   main.obj (.text:main)
         0000c156  0000009c   main.obj (.text:UART_outdec)
         0000c1f2  00000058   rts430_eabi.lib : autoinit.obj (.text:_auto_init)
         0000c24a  00000058           : div32u.obj (.text)
         0000c2a2  00000040           : div32s.obj (.text)
         0000c2e2  0000003a   main.obj (.text:ADC10_ISR)
         0000c31c  00000026   rts430_eabi.lib : mult32.obj (.text)
         0000c342  0000001a           : boot_special.obj (.text:_c_int00_noargs_noexit)
         0000c35c  00000014   main.obj (.text:UART_puts)
         0000c370  00000014   rts430_eabi.lib : copy_zero_init.obj (.text:decompress:ZI:__TI_zero_init)
         0000c384  00000010           : epilog.obj (.text)
         0000c394  00000008   main.obj (.text:TA0_ISR)
         0000c39c  00000006   rts430_eabi.lib : isr_trap.obj (.text:_isr:__TI_ISR_TRAP)
         0000c3a2  00000004           : pre_init.obj (.text:_system_pre_init)
         0000c3a6  00000004           : exit.obj (.text:abort)

.const   0  0000c3aa  00000008
         0000c3aa  00000008   main.obj (.const:.string)

.cinit   0  0000c3b2  0000000a   
         0000c3b2  00000004   (.cinit..bss.load) [load image, compression = zero_init]
         0000c3b6  00000002   (__TI_handler_table)
         0000c3b8  00000004   (__TI_cinit_table)

.init_array 
*     0  0000c000  00000000   UNINITIALIZED

TRAPINT  0  0000ffe0  00000002   
         0000ffe0  00000002   rts430_eabi.lib : int00.obj (.int00)

PORT1   0  0000ffe4  00000002   
         0000ffe4  00000002   rts430_eabi.lib : int02.obj (.int02)

PORT2   0  0000ffe6  00000002   
         0000ffe6  00000002   rts430_eabi.lib : int03.obj (.int03)

ADC10   0  0000ffea  00000002   
         0000ffea  00000002   main.obj (.int05)

USCIAB0TX 
*     0  0000ffec  00000002   
         0000ffec  00000002   rts430_eabi.lib : int06.obj (.int06)

USCIAB0RX 
*     0  0000ffee  00000002   
         0000ffee  00000002   rts430_eabi.lib : int07.obj (.int07)

TIMER0_A1 
*     0  0000fff0  00000002   
         0000fff0  00000002   rts430_eabi.lib : int08.obj (.int08)

TIMER0_A0 
*     0  0000fff2  00000002   
         0000fff2  00000002   main.obj (.int09)

WDT    0  0000fff4  00000002   
         0000fff4  00000002   rts430_eabi.lib : int10.obj (.int10)

COMPARATORA 
*     0  0000fff6  00000002   
         0000fff6  00000002   rts430_eabi.lib : int11.obj (.int11)

TIMER1_A1 
*     0  0000fff8  00000002   
         0000fff8  00000002   rts430_eabi.lib : int12.obj (.int12)

TIMER1_A0 
*     0  0000fffa  00000002   
         0000fffa  00000002   rts430_eabi.lib : int13.obj (.int13)

NMI    0  0000fffc  00000002   
         0000fffc  00000002   rts430_eabi.lib : int14.obj (.int14)

.reset   0  0000fffe  00000002   
         0000fffe  00000002   rts430_eabi.lib : boot.obj (.reset)LINKER GENERATED COPY TABLES

__TI_cinit_table @ 0000c3b8 records: 1, size/record: 4, table size: 4
	.bss: load addr=0000c3b2, load size=00000004 bytes, run addr=00000200, run size=00000012 bytes, compression=zero_init


LINKER GENERATED HANDLER TABLE

__TI_handler_table @ 0000c3b6 records: 1, size/record: 2, table size: 2
	index: 0, handler: __TI_zero_init


GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name 


address  name          
-------  ----          
0000004a ADC10AE0        
000001b0 ADC10CTL0        
000001b2 ADC10CTL1        
00000048 ADC10DTC0        
00000049 ADC10DTC1        
000001b4 ADC10MEM        
000001bc ADC10SA         
0000c2e2 ADC10_ISR        
00000057 BCSCTL1         
00000058 BCSCTL2         
00000053 BCSCTL3         
0000c3a6 C$$EXIT         
00000059 CACTL1         
0000005a CACTL2         
000010fb CALBC1_12MHZ      
000010f9 CALBC1_16MHZ      
000010ff CALBC1_1MHZ       
000010fd CALBC1_8MHZ       
000010fa CALDCO_12MHZ      
000010f8 CALDCO_16MHZ      
000010fe CALDCO_1MHZ       
000010fc CALDCO_8MHZ       
0000005b CAPD          
00000056 DCOCTL         
00000128 FCTL1          
0000012a FCTL2          
0000012c FCTL3          
00000000 IE1           
00000001 IE2           
00000002 IFG1          
00000003 IFG2          
00000200 IntDegC         
00000204 IntVoltmV        
00000022 P1DIR          
00000025 P1IE          
00000024 P1IES          
00000023 P1IFG          
00000020 P1IN          
00000021 P1OUT          
00000027 P1REN          
00000026 P1SEL          
00000041 P1SEL2         
0000002a P2DIR          
0000002d P2IE          
0000002c P2IES          
0000002b P2IFG          
00000028 P2IN          
00000029 P2OUT          
0000002f P2REN          
0000002e P2SEL          
00000042 P2SEL2         
0000001a P3DIR          
00000018 P3IN          
00000019 P3OUT          
00000010 P3REN          
0000001b P3SEL          
00000043 P3SEL2         
00000172 TA0CCR0         
00000174 TA0CCR1         
00000176 TA0CCR2         
00000162 TA0CCTL0        
00000164 TA0CCTL1        
00000166 TA0CCTL2        
00000160 TA0CTL         
0000012e TA0IV          
00000170 TA0R          
0000c394 TA0_ISR         
00000192 TA1CCR0         
00000194 TA1CCR1         
00000196 TA1CCR2         
00000182 TA1CCTL0        
00000184 TA1CCTL1        
00000186 TA1CCTL2        
00000180 TA1CTL         
0000011e TA1IV          
00000190 TA1R          
000010db TLV_ADC10_1_LEN     
000010da TLV_ADC10_1_TAG     
000010c0 TLV_CHECKSUM      
000010f7 TLV_DCO_30_LEN     
000010f6 TLV_DCO_30_TAG     
0000c156 UART_outdec       
0000c35c UART_puts        
0000005d UCA0ABCTL        
00000062 UCA0BR0         
00000063 UCA0BR1         
00000060 UCA0CTL0        
00000061 UCA0CTL1        
0000005f UCA0IRRCTL       
0000005e UCA0IRTCTL       
00000064 UCA0MCTL        
00000066 UCA0RXBUF        
00000065 UCA0STAT        
00000067 UCA0TXBUF        
0000006a UCB0BR0         
0000006b UCB0BR1         
00000068 UCB0CTL0        
00000069 UCB0CTL1        
0000006c UCB0I2CIE        
00000118 UCB0I2COA        
0000011a UCB0I2CSA        
0000006e UCB0RXBUF        
0000006d UCB0STAT        
0000006f UCB0TXBUF        
00000120 WDTCTL         
00000400 __STACK_END       
00000050 __STACK_SIZE      
0000c3b8 __TI_CINIT_Base     
0000c3bc __TI_CINIT_Limit    
0000c3b6 __TI_Handler_Table_Base 
0000c3b8 __TI_Handler_Table_Limit
UNDEFED  __TI_INITARRAY_Base   
UNDEFED  __TI_INITARRAY_Limit  
0000c39c __TI_ISR_TRAP      
0000ffe0 __TI_int00       
0000ffe4 __TI_int02       
0000ffe6 __TI_int03       
0000ffea __TI_int05       
0000ffec __TI_int06       
0000ffee __TI_int07       
0000fff0 __TI_int08       
0000fff2 __TI_int09       
0000fff4 __TI_int10       
0000fff6 __TI_int11       
0000fff8 __TI_int12       
0000fffa __TI_int13       
0000fffc __TI_int14       
0000c370 __TI_zero_init     
ffffffff __binit__        
ffffffff __c_args__       
0000c2a2 __mspabi_divli     
0000c24a __mspabi_divul     
0000c390 __mspabi_func_epilog_1 
0000c38e __mspabi_func_epilog_2 
0000c38c __mspabi_func_epilog_3 
0000c38a __mspabi_func_epilog_4 
0000c388 __mspabi_func_epilog_5 
0000c386 __mspabi_func_epilog_6 
0000c384 __mspabi_func_epilog_7 
0000c31c __mspabi_mpyl      
0000c31c __mspabi_mpyl_sw    
0000c2a2 __mspabi_remli     
0000c24a __mspabi_remul     
0000c1f2 _auto_init       
0000c342 _c_int00_noargs_noexit 
0000fffe _reset_vector      
000003b0 _stack         
0000c3a2 _system_pre_init    
0000c3a6 abort          
ffffffff binit          
0000c000 main          
00000210 measmode        
00000208 temp          
0000020c volt          


GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address 

address  name          
-------  ----          
00000000 IE1           
00000001 IE2           
00000002 IFG1          
00000003 IFG2          
00000010 P3REN          
00000018 P3IN          
00000019 P3OUT          
0000001a P3DIR          
0000001b P3SEL          
00000020 P1IN          
00000021 P1OUT          
00000022 P1DIR          
00000023 P1IFG          
00000024 P1IES          
00000025 P1IE          
00000026 P1SEL          
00000027 P1REN          
00000028 P2IN          
00000029 P2OUT          
0000002a P2DIR          
0000002b P2IFG          
0000002c P2IES          
0000002d P2IE          
0000002e P2SEL          
0000002f P2REN          
00000041 P1SEL2         
00000042 P2SEL2         
00000043 P3SEL2         
00000048 ADC10DTC0        
00000049 ADC10DTC1        
0000004a ADC10AE0        
00000050 __STACK_SIZE      
00000053 BCSCTL3         
00000056 DCOCTL         
00000057 BCSCTL1         
00000058 BCSCTL2         
00000059 CACTL1         
0000005a CACTL2         
0000005b CAPD          
0000005d UCA0ABCTL        
0000005e UCA0IRTCTL       
0000005f UCA0IRRCTL       
00000060 UCA0CTL0        
00000061 UCA0CTL1        
00000062 UCA0BR0         
00000063 UCA0BR1         
00000064 UCA0MCTL        
00000065 UCA0STAT        
00000066 UCA0RXBUF        
00000067 UCA0TXBUF        
00000068 UCB0CTL0        
00000069 UCB0CTL1        
0000006a UCB0BR0         
0000006b UCB0BR1         
0000006c UCB0I2CIE        
0000006d UCB0STAT        
0000006e UCB0RXBUF        
0000006f UCB0TXBUF        
00000118 UCB0I2COA        
0000011a UCB0I2CSA        
0000011e TA1IV          
00000120 WDTCTL         
00000128 FCTL1          
0000012a FCTL2          
0000012c FCTL3          
0000012e TA0IV          
00000160 TA0CTL         
00000162 TA0CCTL0        
00000164 TA0CCTL1        
00000166 TA0CCTL2        
00000170 TA0R          
00000172 TA0CCR0         
00000174 TA0CCR1         
00000176 TA0CCR2         
00000180 TA1CTL         
00000182 TA1CCTL0        
00000184 TA1CCTL1        
00000186 TA1CCTL2        
00000190 TA1R          
00000192 TA1CCR0         
00000194 TA1CCR1         
00000196 TA1CCR2         
000001b0 ADC10CTL0        
000001b2 ADC10CTL1        
000001b4 ADC10MEM        
000001bc ADC10SA         
00000200 IntDegC         
00000204 IntVoltmV        
00000208 temp          
0000020c volt          
00000210 measmode        
000003b0 _stack         
00000400 __STACK_END       
000010c0 TLV_CHECKSUM      
000010da TLV_ADC10_1_TAG     
000010db TLV_ADC10_1_LEN     
000010f6 TLV_DCO_30_TAG     
000010f7 TLV_DCO_30_LEN     
000010f8 CALDCO_16MHZ      
000010f9 CALBC1_16MHZ      
000010fa CALDCO_12MHZ      
000010fb CALBC1_12MHZ      
000010fc CALDCO_8MHZ       
000010fd CALBC1_8MHZ       
000010fe CALDCO_1MHZ       
000010ff CALBC1_1MHZ       
0000c000 main          
0000c156 UART_outdec       
0000c1f2 _auto_init       
0000c24a __mspabi_divul     
0000c24a __mspabi_remul     
0000c2a2 __mspabi_divli     
0000c2a2 __mspabi_remli     
0000c2e2 ADC10_ISR        
0000c31c __mspabi_mpyl      
0000c31c __mspabi_mpyl_sw    
0000c342 _c_int00_noargs_noexit 
0000c35c UART_puts        
0000c370 __TI_zero_init     
0000c384 __mspabi_func_epilog_7 
0000c386 __mspabi_func_epilog_6 
0000c388 __mspabi_func_epilog_5 
0000c38a __mspabi_func_epilog_4 
0000c38c __mspabi_func_epilog_3 
0000c38e __mspabi_func_epilog_2 
0000c390 __mspabi_func_epilog_1 
0000c394 TA0_ISR         
0000c39c __TI_ISR_TRAP      
0000c3a2 _system_pre_init    
0000c3a6 C$$EXIT         
0000c3a6 abort          
0000c3b6 __TI_Handler_Table_Base 
0000c3b8 __TI_CINIT_Base     
0000c3b8 __TI_Handler_Table_Limit
0000c3bc __TI_CINIT_Limit    
0000ffe0 __TI_int00       
0000ffe4 __TI_int02       
0000ffe6 __TI_int03       
0000ffea __TI_int05       
0000ffec __TI_int06       
0000ffee __TI_int07       
0000fff0 __TI_int08       
0000fff2 __TI_int09       
0000fff4 __TI_int10       
0000fff6 __TI_int11       
0000fff8 __TI_int12       
0000fffa __TI_int13       
0000fffc __TI_int14       
0000fffe _reset_vector      
ffffffff __binit__        
ffffffff __c_args__       
ffffffff binit          
UNDEFED  __TI_INITARRAY_Base   
UNDEFED  __TI_INITARRAY_Limit  

[154 symbols]

Phần này nêu chi tiết các thành phần được lưu trữ, sử dụng bộ nhớ, các biến, dữ liệu liên quan.Có đôi khi chương trình của tôi biên dịch không lỗi, nạp vào VDK không lỗi nhưng không chạy được, kiểm tra mới biết là bị thiếu RAM. Nhờ phần này mà chúng ta có thể theo dõi xem chương trình của mình sử dụng tài nguyên ra sao để có điều chỉnh hợp lý.